Europejski fundusz rolny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu rozwój gospodarczy obszaru LGD poprzez zwiększenie skali prowadzonej działalności gospodarczej; tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia; rozwój oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru LGD i turystów poprzez zapewnienie dostępu do kompleksowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: rozbudowa istniejącego obiektu o dodatkową salę dla gości, zwiększenie skali prowadzonej działalności oraz zwiększenie zatrudnienia.